Nhãn hàng hóa

Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, in tem nhãn sản phẩm, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể dễ dàng nhận thấy, đầu đủ nội dung quy định của nhãn mà không cần tháo rời bất kì chi tiết, các phần nào đó của hàng hóa.

Trong những trường hợp không thể, không được phép mở bao bì thì trên bao bì phải có dán nhãn sản phẩm, và nhãn phải cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung bắt buộc.


3 Kích thước nhãn hàng hóa: http://bit.ly/2J85WEn
4 Màu sắc tem nhãn sản phẩm: http://bit.ly/in-tem-nhan-san-pham
5 Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa: https://inanaz.com.vn

#tem_nhan_san_pham_la_gi_inanaz
#in_tem_nhan_san_pham_inanaz
#inanAZ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến